Privacyverklaring

Algemeen

Het doel van onze organisatie is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk te helpen. Om dat goed te kunnen doen verwerken wij persoonsgegevens. Daarnaast zijn we ook werkgever. Ook van de mensen die voor ons werken verwerken wij persoonsgegevens. 

Met die persoonsgegevens gaan we zorgvuldig om. We verwerken én beveiligen ze met de grootste zorg. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom we dat doen. Ook geven we aan welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

De regels over de bescherming van uw persoonsgegevens zijn onder andere vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Ook hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld als onze interne toezichthouder. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is een stukje informatie over een persoon. Met één of meerdere van deze stukjes kan iemand direct of indirect worden geïdentificeerd. U kan hierbij denken aan uw naam, adres, geboortedatum, geslacht, nationaliteit en contactgegevens. Maar ook gegevens waar u minder snel aan denkt zijn persoonsgegevens. Zoals IP-adres, bankrekeningnummer, gezondheidsgegevens, financiële gegevens, sollicitatiegegevens en gegevens over gedrag & functioneren. Heel veel verschillende soorten dus.

Deze gegevens krijgen we van uzelf of van andere organisaties zoals de gemeente waar u woont of het UWV. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor de doelen waarvoor we de gegevens hebben gekregen en we bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van onze taken.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw (arbeids)overeenkomst, te voldoen aan een wettelijke verplichting of taak van algemeen belang. Vaak op basis van de Participatiewet of de Wet Sociale Werkvoorziening. Ook verwerken we persoonsgegevens als we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Soms hebben we uw toestemming nodig om persoonsgegevens te mogen verwerken, die toestemming mag u ook weer intrekken.

Bij al deze verwerkingen horen verschillende doelen, zoals:

       – u te kunnen begeleiden naar passend werk;

       – het nakomen van wettelijke verplichtingen;

       – een goede en efficiënte dienstverlening;

       – goed werkgeverschap;

       – om de kwaliteit van onze websites te verbeteren;

       – het onderhouden van contact.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Bepaalde persoonsgegevens delen wij met andere instanties als de wet ons daarom vraagt, als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening of als werkgever. Voorbeelden hiervan zijn de gemeente, de Belastingdienst en het UWV. Daarnaast besteden wij in sommige gevallen de verwerking van persoonsgegevens (deels) uit aan een andere partij of instantie. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van deze persoonsgegevens.

Plaatsen we cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Op onze websites gebruiken wij alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

We gebruiken ook cookies van Google Analytics. Dat doen we om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, bijvoorbeeld door het laatste deel van uw IP-adres te maskeren. We hebben ook een verwerkersovereenkomst afgesloten. De instellingen die wij gebruiken zijn terug te lezen in de ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Indien sprake is van een wettelijke bewaartermijn zal deze termijn niet overschreden worden.

Hoe beveiligen we persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en beveiligen uw gegevens goed. Dat doen we onder meer door maatregelen te nemen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens gestolen worden of verloren gaan. Ook geven we alleen geautoriseerde personen inzage in en toegang tot uw persoonsgegevens.

Welke rechten heeft u?

Wij houden alles graag transparant. Vanuit de AVG heeft u een aantal privacyrechten om controle te houden over uw persoonsgegevens. Deze rechten kunt u ook bij ons uitoefenen. U kunt een verzoek indienen om:

       – Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

       – Persoonsgegevens te laten wijzigen als wij ze verkeerd of onvolledig hebben geregistreerd;

       – Uw gegevens te verwijderen, voor zover we niet verplicht zijn om ze te bewaren. Verwijdering is bijvoorbeeld mogelijk als de verwerking op basis van uw toestemming gebeurt en u die toestemming intrekt;

       – De verwerking van uw gegevens te beperken;

Uw bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens in behandeling te nemen.

Uw verzoek kan alleen schriftelijk gedaan worden via privacy@konnected.nl. Binnen vier weken krijgt u van ons een reactie. Het is mogelijk dat we u daarbij vragen om u te legitimeren. Als we meer tijd nodig hebben hoort u dat ook binnen vier weken.

Wilt u een klacht indienen?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Vindt u dat we niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of bent u niet tevreden met de reactie op uw vraag om inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens? Meldt u dat dan altijd bij onze Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u hieronder.

Komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die toezicht houdt op de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@konnected.nl.

Voor overige vragen kunt u zich richten tot:

KonnecteD
Schonenvaardersstraat 9
7418 CC Deventer

Telefoonnummer: 0570 – 679500
E-mailadres: info@konnected.nl

Websites of diensten van derden

Deze verklaring geldt voor de volgende websites:
http://www.sallcondiensten.nl
https://werkenmettalenten.nl
https://www.konnected.nl

Websites of diensten van derden die door middel van links aan deze websites gekoppeld zijn, vallen hier niet onder. Hiervoor raden wij u aan de privacyverklaring van de betreffende website zelf door te nemen.