Medewerkers nodig?

Medewerkers nodig?

Mensen met een beperking of een andere afstand tot de arbeidsmarkt kunnen waardevolle krachten zijn voor iedere organisatie. Deze krachten kunnen op verschillende manieren ingezet worden. KonnecteD ondersteunt en adviseert werkgevers hierbij door onder andere mee te denken over werving en selectie, door te kijken naar de mogelijkheden voor detacheringen en door de mogelijkheden voor de regeling ‘Begeleid Werken’ te bekijken.

De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een andere benadering van werving en selectie. KonnecteD ondersteunt werkgevers (kosteloos) in de zoektocht naar nieuwe medewerkers, door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Nieuwe selectie
Waar de klassieke selectieprocedure uitgaat van een werkgeversvraag of functievereisten, zorgen wij voor passende werkgelegenheid bij de mogelijkheden van een kandidaat. We passen vacatures in samenspraak met de werkgever aan zodat bijvoorbeeld iemand met beperkingen (een deel van) de werkzaamheden kan uitvoeren, of passen werkprocessen dusdanig aan dat er nieuwe functies worden gecreëerd. Zo bieden we kansrijke arbeidsplaatsen voor medewerkers vanuit de participatiewet en de sociale werkvoorziening.

Detachering verlaagt voor veel werkgevers de drempel om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Bijvoorbeeld als een dienstverband (nog) niet lukt, of als er geen formatieruimte is. KonnecteD helpt bedrijven bij het vinden van personeel door middel van individuele en groepsdetachering.

Individuele detachering medewerkers
We helpen organisaties de juiste medewerker bij een vacature te vinden. Dit zijn reeds opgeleide vakkrachten of nog op te leiden medewerkers. Bij individuele detachering ligt de begeleiding (grotendeels) bij de inlener, maar zijn de medewerkers in dienst bij KonnecteD.

Groepsdetachering medewerkers
Wanneer een bedrijf te maken heeft met arbeidsintensieve processen, biedt KonnecteD de mogelijkheid om medewerkers in groepsverband werkzaamheden te laten uitvoeren op locatie. Denk daarbij aan productiewerk, assemblage, logistieke taken, facilitaire diensten of mailing- en postverwerking. De medewerkers worden begeleid door een praktijkopleider van KonnecteD en bij ziekte is vervanging mogelijk. De begeleiding bestaat uit wekelijks contact met de werkgever en de medewerker.

* Wat zijn SW-medewerkers?  
Mensen met een SW-indicatie hebben een psychische, sociale en/of lichamelijke beperking die vastgesteld is door een UWV- arts. Nieuwe SW-indicaties zijn sinds 1-1-2015 (sinds de komst van de Participatiewet) niet meer mogelijk.

Mensen met een beperking of een andere afstand tot de arbeidsmarkt kunnen waardevolle krachten zijn voor iedere organisatie. Daarom biedt KonnecteD werkgevers de mogelijkheid om medewerkers in dienst te nemen conform de regeling ‘Begeleid Werken’.

Ondersteuning
Bij een Begeleid Werken-traject is een medewerker in dienst bij de werkgever en wordt hij daar ingeschaald en begeleid. KonnecteD verzorgt, waar nodig, de jobcoaching en betaalt maandelijks loonkostensubsidie aan de betreffende werkgever. Daarnaast kan de werkgever gebruikmaken van de no-riskpolis, waardoor het bij arbeidsongeschiktheid de loonkosten terug kan vragen bij het UWV.